โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสวนปาล์ม ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโพนทอ

แบบ บก01