โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต่อจากชลประทาน - ถนนโครงการไทยนิยม) บ้าน

แบบบก 0.1