โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายโอ่ง) บ้านหนองบก หมู่ที่ 6

แบบบก.01