ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านโนนขิงไค  หมู่ที่  ๕ – สายบ้านชาติ  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลพุทไธสง   อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
............................................
                   องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง    มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านโนนขิงไค หมู่ที่ ๕ – สายบ้านชาติ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลพุทไธสง  ขนาดโครงการ  กว้าง  ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๒,๐๙๐.๐๐ เมตร   หนา ๐.๒๐ เมตร    ราคากลาง ในการก่อสร้างครั้งนี้ ๙,๙๘๘,๐๐๐.-บาท  ( งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  ๗,๕๓๙,๐๐๐.-บาท )   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล  พุทไธสงจะพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงเชื่อถือ  และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว
 ๖.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน   และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
(๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย   หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน   ๓๐,๐๐๐.-  บาท   คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   กำหนดรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่  ๑๓   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐  น.   โดยพร้อมเพรียงกัน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง   ตำบลพุทไธสงอำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์   หากผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง   ถือว่า  ผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่   ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงาน   จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงมิได้
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่    ๒๔     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐  น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่      ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๗   เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง   อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๗   ถึงวันที่   ๑๒   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗   หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phutthaisonglocal.go.th และ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     ๐๔๔ - ๖๘๙ – ๔๐๗  ต่อ ๑๓   ในวันและเวลาราชการ
          ประกาศ   ณ   วันที่    ๓๐    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗
 
                                                            (ลงชื่อ)
                                                                       ( นางกัลยา   กฤตเวทิน )
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

คลิ๊ก เอกสาร1
       เอกสาร2