ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลในปี 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

แผนที่ตั้ง

เลขที่ 564 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ดังนี้
ประมาณ  57  ตารางกิโลเมตร     
หรือประมาณ  35,625  ไร่
มีหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
มีประชาชน ประมาณ 5,799 คน

วิสัยทัศน์
ตำบลน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ล้ำหน้า ส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน