สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายบริหาร
  
 
นายรุ่งเรือง พรมจิตต์
ประธานสภา
 
 
นายเสริม สอนเพีย
รองประธานสภา
 

นางอำนวย สุระเสียง
สมาชิกสภา หมู่ 1
 
นางอุบล เฮงสวัสดิ์
สมาชิกสภา หมู่ 1

นางสาวปิยธิดา นามประกอบ
สมาชิกสภา หมู่ 3
 
นายสมชิด รักษาสุข
สมาชิกสภา  หมู่ 4

นายสมควร ตากไธสง
สมาชิกสภา หมู่ 4
 
นางสมมาศ ออมไธสง
สมาชิกสภา หมู่ 5

นางสงวน ออมไธสง
สมาชิกสภา  หมู่ 5
 
นายประสงค์ คมกฤษ
สมาชิกสภา  หมู่ 6 

นางรุ่งนภา เที่ยงโยธา
สมาชิกสภา  หมู่ 7
 
นายสาคร กุมไธสง
สมาชิกสภา  หมู่ 7

นายบุญจันทร์ บุญไธสง
สมาชิกสภา  หมู่ 8
 
นายโกศล สอนฤทธิ์
สมาชิกสภา  หมู่ 8

นายเจริญชัย ชื่นจันทร์
สมาชิกสภา  หมู่ 9
 
นางวนิดา กิจไธสง
สมาชิกสภา หมู่ 9

นายวิสุทธิ์ ชำนิไกร
สมาชิกสภา  หมู่ 10
 
นายยรรยง สมบูรณ์เรศ
สมาชิกสภา หมู่ 10

นายพิทักษ์ มีอยู่
สมาชิกสภา  หมู่ 11
 
นางรุ่งฤดี บทไธสง
สมาชิกสภา  หมู่ 12

นายเอนก เดิมน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 12
 
นางอุบล แป้นไธสง
สมาชิกสภา  หมู่ 13

นายประยูร สินไธสง
สมาชิกสภา หมู่ 13