สำนักงานปลัด

นายศราวุธ  ศรีทอง
นิติกร
   
นางสุภาพร  เงยวิจิตร
ปลัด อบต.พุทไธสง
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
       


 


นางปิยกุล  คงดี
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นางสำเนียง  ชัยพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายชโลธร  ศรีวรานันท์
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.สุรพงษ์  สอนสุภาพ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 

นายศราวุธ  ศรีทอง
นิติกร 
 

 
 


นายเจษฏาภรณ์ จันทร์อาภาท
นักทรัพยากรบุคคล

 
 
นายพันธุ์พิชัย  แสนจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
   
 


น.ส.ชณัฐภรณ์  กัณหา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
 


นายประยงค์  แจบไธสง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายเกชา  กมลมุณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป