สำนักงานปลัด

     
นางสุภาพร  เงยวิจิตร
ปลัด อบต.พุทไธสงว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

 
     


 พ.จ.อ.สุรพงษ์  สอนสุภาพ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

นายชโลธร  ศรีวรานันท์
นักพัฒนาชุมชน


  นายศราวุธ  ศรีทอง  
นิติกร

 นายเจษฏาภรณ์ จันทร์อาภาท
               บุคลากร       
     

นางสำเนียง  ชัยพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ
         
  
นางปิยกุล  คงดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

นายเกชา  กมลมุณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพันธุ์พิชัย  แสนจันทร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

นายประยงค์  แจบไธสง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายพชร  พิริยะตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.ชณัฐภรณ์  กัณหา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ